Gà Luộc Góc Tư (Đùi) – White Quarter Chicken (Lower)

190.000