Gà Quay Góc Tư (Cánh) – Roast Quarter Chicken (Upper)

180.000