Showing all 13 results

39.000VND

39.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh)

50.000VND

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh) White Hainanese Chicken Wings (2pcs)

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam

55.000VND

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam White Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam

55.000VND

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam Roast Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Thêm – Rice

6.000VND10.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Luộc Nửa Con – White Half Chicken

200.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Quay Nửa Con – Half Roast Chicken

200.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Tàu Hủ – Tofu

18.000VND